گرچه چند سالی است که برای تشویق مادران به زایمان طبیعی و درد از زایمان، زایمان در آب تبلیغ می شود اما حتی این زایمان بدون درد هم نتوانسته اعتماد مادران را جلب کند. آمار سزارین را پایین بیاورد. به همین دلیل، بیمارستان های انگشت…